Share code

Thay đổi text nút add to cart woocommerce

// Thay đổi text ở trang chi tiết
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woocommerce_add_to_cart_button_text_single' ); 
function woocommerce_add_to_cart_button_text_single() {
    return __( 'Mua ngay', 'woocommerce' ); 
}

// Thay đổi text ở trang archive và loop product
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woocommerce_add_to_cart_button_text_archives' );  
function woocommerce_add_to_cart_button_text_archives() {
    return __( 'Mua ngay', 'woocommerce' );
}

Bạn điều chỉnh text mua ngay lại thành text mà bạn mong muốn. Chèn code vào file functions.php là okiee nhé !