Share code

Tạo thanh menu liên hệ cố định bên phải cho website wordpress

Đầu tiên bạn chèn code vào file functions.php và nhớ đổi lại đường dẫn ảnh (icon)

function task_right(){
  ?>
<div id="sticky-nav">
 <div class="sticky-item">
  <span class="icon-sticky"><img src="/wp-content/uploads/2021/05/edit.png"></span>
  <a href="#tongquan" class="info-expanded">Tổng quan</a>
 </div>
 <div class="sticky-item">
  <span class="icon-sticky"><img src="/wp-content/uploads/2021/05/location-2.png"></span>
  <a href="#vitri" class="info-expanded">Vị trí</a>
 </div>
 <div class="sticky-item">
  <span class="icon-sticky"><img src="/wp-content/uploads/2021/05/image.png"></span>
  <a href="#hinhanh" class="info-expanded">Hình ảnh</a>
 </div>
 <div class="sticky-item">
  <span class="icon-sticky"><img src="/wp-content/uploads/2021/05/home.png"></span>
  <a href="#maunha"class="info-expanded">Chọn mẫu nhà</a>
 </div>
 <div class="sticky-item">
  <span class="icon-sticky"><img src="/wp-content/uploads/2021/05/phone-call-3.png"></span>
  <a href="#lienhe" class="info-expanded">Liên hệ</a>
 </div>
 <div class="sticky-item">
  <span class="icon-sticky"><img src="/wp-content/uploads/2021/05/top.png"></span>
  <a href="back-to-top" data-title="Lên đầu trang" role="button" class="info-expanded">Lên đầu trang</a>
 </div>
</div>
<?}
add_action('wp_footer','task_right');

Sau đó chèn css vào file style.css của bạn

span img { width:unset}
#sticky-nav {
  display: block;
  position: fixed;
  right: 0px;
  z-index: 997;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
}
#sticky-nav .sticky-item {
  background: #075E8E;
  overflow: hidden;
  border-bottom: 2px solid #075E8E;
  position: relative;
  display: block;
  width: 45px;
  margin: 0;
  outline-offset: -1px;
  -webkit-transition: width .6s ease-in-out;
  transition: width .6s ease-in-out;
  cursor: pointer;
  float: right;
  clear: both;
}
#sticky-nav .icon-sticky {
  vertical-align: middle;
  display: inline-block;
  text-align: center;
  width: 50px;
}
#sticky-nav .icon-sticky img {
  margin: 0 auto;
  width: 30px;
  height: 30px;
  margin: 10px;
  display: inline-block;
}
#sticky-nav .info-expanded {
  display: none;
  -webkit-transition: display .15s ease-in-out;
  transition: display .15s ease-in-out;
  color: #fff;
  font-size: 17px;
}
#sticky-nav .sticky-item:hover, #sticky-nav .sticky-item.active {
  width: 200px;
  background: #075E8E ;
  border-color: #075E8E ;
}
#sticky-nav .sticky-item:hover .info-expanded, #sticky-nav .sticky-item.active .info-expanded {
  display: block;
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 50px;
  top: 0px;
  line-height: 50px;
  padding-left: 50px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}