Theme wordpress Share code Woocommerce

Tạo thanh liên hệ cho website wordpress cực đẹp

Tạo thanh liên hệ cho website wordpress nhằm đưa người dùng đến với bạn thông qua các link gắn vào trong icon. Giúp người dùng kết nối và liên hệ với bạn một cách dễ dàng và vô cùng tiện lợi cho website wordpress.

Ngoài ra chỉ với một vài dòng code có sẵn của mình bạn đã sở hữu cho mình 1 chức năng vô cùng quan trọng trong website wordprress mà không cần phải biết dùng đến code.

Tạo thanh liên hệ cực đẹp cho wesbite wordpress
Tạo thanh liên hệ cực đẹp cho wesbite wordpress

 

Code HTML 

<div id="support">
 <div id="iconChat"></div>
 <ul id="option">
  <li>
   <a href="">
    <i class="fab fa-facebook-messenger"></i>
    <span>Chat Facebook</span>
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="">
    <i class="fas fa-phone"></i>
    <span>0899 326 019</span>
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="">
    <i class="fas fa-eye"></i>
    <span>Xem Giao Diện</span>
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="">
    <i class="fas fa-code"></i>
    <span>Share Code</span>
   </a>
  </li>
 </ul>
</div>

 

Code CSS

#support ul li {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
 
#support a {
  text-decoration: none;
  color: #333;
}
 
 
/* Style Css */
 
 
/* Icon Click */
 
#support {
  position: fixed;
  right: 10px;
  bottom: 10px;
  width: 60px;
  height: 60px;
  z-index: 99999;
}
 
#iconChat {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  top: 0;
  left: 0;
  background: #189eff;
  cursor: pointer;
  border-radius: 99px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .6);
}
 
#iconChat:before {
  content: "\f1d8";
  position: absolute;
  font-family: "Font Awesome 5 Free";
  font-weight: 700;
  text-align: center;
  width: 40px;
  height: 40px;
  line-height: 40px;
  top: 10px;
  left: 10px;
  color: #189eff;
  background: #fff;
  border-radius: 99px;
}
 
 
/* Style Option Tab */
 
#option {
  background: center no-repeat #FFF;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .6);
  width: 235px;
  position: absolute;
  bottom: 60px;
  right: 0;
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -webkit-box-orient: vertical;
  -webkit-box-direction: normal;
  -ms-flex-direction: column;
  flex-direction: column;
  -webkit-box-align: start;
  -ms-flex-align: start;
  align-items: flex-start;
  padding: 14px 0;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  border-radius: 7px;
  -webkit-transform-origin: 80% 105%;
  -ms-transform-origin: 80% 105%;
  transform-origin: 80% 105%;
  -webkit-transition: ease-out .12s all;
  -o-transition: ease-out .12s all;
  transition: ease-out .12s all;
  z-index: 10000;
  display: none
}
 
#option:before {
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: -7px;
  right: 25px;
  left: auto;
  display: inline-block!important;
  border-right: 10px solid transparent;
  border-top: 10px solid #FFF;
  border-left: 10px solid transparent;
}
 
#option li {
  width: 100%;
}
 
#option li a {
  display: inline-block;
  padding: 8px 10px;
}
 
#option li:hover {
  background: #eee;
}
 
#option li a i {
  display: inline-block;
  width: 45px;
  height: 45px;
  line-height: 45px;
  background: #189eff;
  text-align: center;
  border-radius: 99px;
  color: #fff;
  margin-right: 8px;
}
 
 
/* Background Icon */
 
#option li a i.fa-facebook-messenger {
  background: #0078FF;
}
 
#option li a i.fa-phone {
  background: #4EB625;
}
 
#option li a i.fa-code {
  background: #000;
}
 
#option li a i.fa-eye {
  background: #FF643A;
}

 

Code Javascript

jQuery(document).ready(function () {
  jQuery("#iconChat").click(function () {
    jQuery('#option').toggle();
  });
  jQuery("#iconChat").click(function (e) {
    e.stopPropagation();
  });
 
  jQuery(document).click(function () {
    jQuery("#option").hide();
  });
});

 

Nếu bạn chưa biết cách chèn code vào đâu thi có thể coppy tất cả code bên dưới và làm theo các bước như sau nhé

Mở file functions.php trong child theme của webstie lên và chèn tất cả các code bên dưới là xong.

<?php
  /* Code mẫu thiết kế website wordpress
  Link: https://mauthietkeweb.com/tao-thanh-lien-he-cho-website-wordpress-cuc-dep/
  Author: Nhật Làm Web
  */
  add_action('wp_footer','mauthietkeweb_codeLH');
 
  function mauthietkeweb_codeLH(){ ?>
    <div id="support">
  <div id="iconChat"></div>
    <ul id="option">
      <li>
       <a href=""> <!-- Thay thế link mà bạn muốn -->
        <i class="fab fa-facebook-messenger"></i>
        <span>Chat Facebook</span>
      </a>
      </li>
      <li>
      <a href=""> <!-- Thay thế link mà bạn muốn -->
        <i class="fas fa-phone"></i>
        <span>0899 326 019</span>
      </a>
      </li>
      <li>
      <a href=""> <!-- Thay thế link mà bạn muốn -->
        <i class="fas fa-eye"></i>
        <span>Xem Giao Diện</span>
      </a>
      </li>
      <li>
      <a href=""> <!-- Thay thế link mà bạn muốn -->
        <i class="fas fa-code"></i>
        <span>Share Code</span>
      </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
  <style>
    #support ul li {
      list-style-type: none;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    
    #support a {
      text-decoration: none;
      color: #333;
    }
    
    
    /* Style Css */
    
    
    /* Icon Click */
    
    #support {
      position: fixed;
      right: 10px;
      bottom: 10px;
      width: 60px;
      height: 60px;
      z-index: 99999;
    }
    
    #iconChat {
      position: absolute;
      width: 100%;
      height: 100%;
      top: 0;
      left: 0;
      background: #189eff;
      cursor: pointer;
      border-radius: 99px;
      overflow: hidden;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .6);
    }
    
    #iconChat:before {
      content: "\f1d8";
      position: absolute;
      font-family: "Font Awesome 5 Free";
      font-weight: 700;
      text-align: center;
      width: 40px;
      height: 40px;
      line-height: 40px;
      top: 10px;
      left: 10px;
      color: #189eff;
      background: #fff;
      border-radius: 99px;
    }
    
    
    /* Style Option Tab */
    
    #option {
      background: center no-repeat #FFF;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .6);
      width: 235px;
      position: absolute;
      bottom: 60px;
      right: 0;
      display: -webkit-box;
      display: -ms-flexbox;
      display: flex;
      -webkit-box-orient: vertical;
      -webkit-box-direction: normal;
      -ms-flex-direction: column;
      flex-direction: column;
      -webkit-box-align: start;
      -ms-flex-align: start;
      align-items: flex-start;
      padding: 14px 0;
      -webkit-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
      border-radius: 7px;
      -webkit-transform-origin: 80% 105%;
      -ms-transform-origin: 80% 105%;
      transform-origin: 80% 105%;
      -webkit-transition: ease-out .12s all;
      -o-transition: ease-out .12s all;
      transition: ease-out .12s all;
      z-index: 10000;
      display: none
    }
    
    #option:before {
      content: "";
      position: absolute;
      bottom: -7px;
      right: 25px;
      left: auto;
      display: inline-block!important;
      border-right: 10px solid transparent;
      border-top: 10px solid #FFF;
      border-left: 10px solid transparent;
    }
    
    #option li {
      width: 100%;
    }
    
    #option li a {
      display: inline-block;
      padding: 8px 10px;
    }
    
    #option li:hover {
      background: #eee;
    }
    
    #option li a i {
      display: inline-block;
      width: 45px;
      height: 45px;
      line-height: 45px;
      background: #189eff;
      text-align: center;
      border-radius: 99px;
      color: #fff;
      margin-right: 8px;
    }
    
    
    /* Background Icon */
    
    #option li a i.fa-facebook-messenger {
      background: #0078FF;
    }
    
    #option li a i.fa-phone {
      background: #4EB625;
    }
    
    #option li a i.fa-code {
      background: #000;
    }
    
    #option li a i.fa-eye {
      background: #FF643A;
    }
  </style>
  <script>
    jQuery(document).ready(function () {
      jQuery("#iconChat").click(function () {
        jQuery('#option').toggle();
      });
      jQuery("#iconChat").click(function (e) {
        e.stopPropagation();
      });
    
      jQuery(document).click(function () {
        jQuery("#option").hide();
      });
    });
  </script>

  <? }

  
?>