Share code

Tạo sản phẩm đã xem cho website woocommerce wordpress

Chèn code vào file functions.php của bạn để tạo shortcode sản phẩm đã xem

[recently_viewed_products] -> đây là shortcode sản phẩm đã xem. Bạn coppy và dán vào bất cứ đâu mà bạn muốn.

// sản phẩm đã xem
// @snippet    [recently_viewed_products] Shortcode - WooCommerce

add_shortcode( 'recently_viewed_products', 'bbloomer_recently_viewed_shortcode' );
 
function bbloomer_recently_viewed_shortcode() {
 
  $viewed_products = ! empty( $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) ? (array) explode( '|', wp_unslash( $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) ) : array();
  $viewed_products = array_slice($viewed_products, 0, 8);

 
  if ( empty( $viewed_products ) ) return;
  
  $product_ids = implode( ",", $viewed_products );
 
  return $title . do_shortcode("[products ids='$product_ids']");
  
}

// https://github.com/woocommerce/woocommerce/issues/9724#issuecomment-160618200
function custom_track_product_view() {
  if ( ! is_singular( 'product' ) ) {
    return;
  }

  global $post;

  if ( empty( $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) )
    $viewed_products = array();
  else
    $viewed_products = (array) explode( '|', $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] );

  if ( ! in_array( $post->ID, $viewed_products ) ) {
    $viewed_products[] = $post->ID;
  }

  if ( sizeof( $viewed_products ) > 15 ) {
    array_shift( $viewed_products );
  }

  // Store for session only
  wc_setcookie( 'woocommerce_recently_viewed', implode( '|', $viewed_products ) );
}

add_action( 'template_redirect', 'custom_track_product_view', 20 );