Share code Theme wordpress Woocommerce

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp Query Và Loop website wordpress

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách dùng vòng lặp để lấy bài viết hoặc sản phẩm trong website của bạn, tùy theo danh mục sản phẩm hoặc chuyên mục bài viết để có thể xắp xếp hoặc hiển thị ra ở bất kỳ đâu trên website của bạn nha. Vào việc thôi nào

Cú pháp vòng lặp query

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  // Thông tin cần lấy của 1 bài viết
<?php endwhile;?>
<?php endif; ?>

Các thanh phần để lấy trong post như sau:

 • <?php the_title(); ?> Lấy tiêu để của bài viết
 • <?php the_content(); ?> Lấy nội dung của bài viết
 • <?php the_excerpt(); ?> Lấy mô tả của bài viết
 • <?php the_category(); ?> Lấy chuyên mục của bài viết
 • <?php the_author(); ?> Lấy tác giả của bài viết
 • <?php the_post_thumbnail(); ?> Lấy hình đại diện của bài viết
 • <?php the_date(); ?> Lấy ngày xuất bản của bài viết
 • <?php the_permalink(); ?> Lấy đường dẫn của bài viết

 

Dưới đây là code để hiện thị vòng lặp cơ bản:

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div class="post">
    <a href="<?php the_permalink(); ?>">
      <?php the_post_thumbnail(); ?>
    </a>
    <h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
    <div class="desc">
      <?php the_excerpt(); ?>
    </div>
  </div>		
<?php endwhile; else : ?>
<?php endif; ?>

 

Sử dụng vòng lặp new WP_Query lấy bài viết với mảng tham số

Như ở trên là sẽ lấy theo mặc định là bài viết hoặc là sản phẩm mới nhất. Còn ở đây chúng ta sẽ Query theo mảng truyền các tham số và dữ liệu để lấy các mục cần thiết và xắp xếp nó theo đúng ý muốn của mình.

 

<?php 
 $args = array(
  'posts_per_page' => -1,
  'post_type'   => 'post'
  'cat'      => 1
 );
 $the_query = new WP_Query( $args );
?>
<?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
<?php while( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
 // Thông tin cần lấy của 1 bài viết
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
<?php wp_reset_query(); ?>

Link tất cả tham số query mình để ở đây nhé có gì bạn tham khảo thêm

<script src=”https://gist.github.com/nhaklamweb/d14c38525159b5bcd0359cd24b79fc4e.js”></script>