Share code

Hiệu ứng thông báo khuyến mãi chạy ngang cho website wordpress

Đầu tiên chèn code HTML vào shortcode hoặc thẻ P trong website của bạn và thay các text mong muốn

<div class="container">
 <div class="list">
  <div class="item">
To infinity and beyond<span>&nbsp;</span></div>
 <div class="item">To infinity and beyond<span>&nbsp;</span></div>
 <div class="item">To infinity and beyond<span>&nbsp;</span></div>
 <div class="item">To infinity and beyond<span>&nbsp;</span></div>
 
</div>
 <div class="list">
 <div class="item">To infinity and beyond<span>&nbsp;</span></div>
 <div class="item">To infinity and beyond<span>&nbsp;</span></div>
 <div class="item">To infinity and beyond<span>&nbsp;</span></div>
 <div class="item">To infinity and beyond<span>&nbsp;</span></div>
 
</div>
</div>

Sau đó chèn code css vào file style.css và tận hưởng thành quả

* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
}

body {
 background-color: #282828;
}
.container {
 display: flex;
 white-space: nowrap;
}

.list {
 display: flex;
 font-size: 5vw;
 -webkit-animation: loop 20s infinite linear;
 animation: loop 20s infinite linear;
}

.item {color: #00ffb6;}

@keyframes loop {
 100% {
  -webkit-transform: translateX(-100%);
  transform: translateX(-100%);
 }
}