Share code

Hiển thị thông tin sản phẩm khi rê chuột vào sản phẩm theo dạng Tooltip

Đầu tiên chèn code vào file functions.php

//chèn thư viện jquery
// Enqueue required fonts, scripts, and styles.
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'favorite_enqueue_scripts' );
function favorite_enqueue_scripts() {
 
  wp_enqueue_script( 'wph_mainjs', get_stylesheet_directory_uri() . '/assets/js/main.js' , 'jquery' , '' , true );
  wp_enqueue_style( 'wph_maincss', get_stylesheet_directory_uri() . '/assets/css/main.css' );
}

Thông tin mà bạn muốn hiển thị trong toollip

+ Hiển thị đoạn mô tả ngắn thì chèn code này vào file function kế function ở trên

// Hiển thị tên sản phẩm và mô tả ngắn sản phẩm
add_action('woocommerce_after_shop_loop_item', 'display_front_ends');
function display_front_ends() {
  // Show on
  ?>
  <a class="wph_tooltip_box" href="<?php echo the_permalink(); ?>">
    <div class="wph_tooltip tooltip" >
      <strong class="wph_tooltip_title"><?php the_title();?></strong>
      <?php echo get_the_excerpt(); ?>
    </div>
  </a>
  <?php
}

// Hoặc hiển thị thông số sản phẩm dùng ACF tạo các field của sản phẩm

add_action('woocommerce_after_shop_loop_item', 'display_front_ends');
function display_front_ends() {
  // Show on
  ?>
   <table>
  <tbody>
   <tr><td>Hãng Sản Xuất :</td><td>An Cường</td></tr>
   <tr><td>Xuất Xứ :</td><td>Việt Nam</td></tr>
   <tr><td>Mã Sản Phẩm :</td><td>AC 888</td></tr>
   <tr><td>Kích Thước :</td><td>1200 x 980mm</td></tr>
   <tr><td>Độ Dày :</td><td>12 mm</td></tr><tr>
   <td>Hệ Số Mài Mòn Bề Mặt :</td><td>AC6</td></tr>
   <tr><td>Bảo Hành :</td><td>5 Năm</td></tr>
  </tbody>
</table>
  <?php
}

 

 

Sau đó tạo 1 folder trong child theme đó là Folder assets và tạo 2 fold trong assets là js + css

+ tạo file main.js trong folder js

+ Tạo file main.css trong folder css

Code file css

.wph_tooltip_box {
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 10px;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  height: 80%;
  width: 100%;
}
.wph_tooltip_box ul {
  list-style:none;
  padding:0px;
  margin: 5px 0;
  border-top: 1px solid #e5e5e5;
}
 
.wph_tooltip_box strong{
  display: block;
}
 
.wph_tooltip * {
  height:initial !important;
}
.wph_tooltip {
  display:none;
  position: fixed;
  z-index: 99;
  top: 0;
  left: 0;
  font-size: 11px;
  width: 250px;
  height: auto;
  padding: 5px;
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 1px 2px #666;
  background: #fff;
  color: #000 !important;
}
 
.wph_tooltip_box ul li{
  margin:2px;
}
 
.wph_tooltip .wph_tooltip_title {
  background-color:red;
  color: #fff;
  margin: -5px;
  margin-bottom: 3px;
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
  padding: 5px;
}
.wph_tooltip img{
  display:none!important;
}
 
/*hide on small screen / mobile*/
@media (max-width: 600px) {
  .wph_tooltip{
    display:none!important;
  }
}

Code file js

---------------------jquery------------------

jQuery(document).ready(function($) {
  
  var $parent,
    windowWidth,
    windowHeight;
    
  //get actual window size
  function winSize() {
    windowWidth = $(window).width(),
      windowHeight = $(window).height();
  }
  winSize();
  $(window).resize(winSize);
  //tooltip fadeIn and fadeOut on hover 
  $('.tooltip').each(function() {
    
    $(this).parent().hover(function() {
     $(this).find('.tooltip').fadeIn('fast');
    }, function() {
      $(this).find('.tooltip').fadeOut('fast');
    });
   
  });
  
  
  //tooltip position
  $(document).mousemove(function(e) {
    var mouseY = e.clientY,
      mouseX = e.clientX,
      tooltipHeight,
      tooltipWidth;
     
    $('.tooltip').each(function() {
      var $tooltip = $(this);
      tooltipHeight = $tooltip.outerHeight();
      tooltipWidth = $tooltip.width();
      $parent = $tooltip.parent();
     
      $tooltip.css({
        'left':mouseX+0,
        'top':mouseY+20
      });
      
      //reposition
      if (tooltipWidth + mouseX+ 20> windowWidth) {
        $tooltip.css({
          'left':mouseX-tooltipWidth-20
        });
      }
     
      if (tooltipHeight + mouseY +20 > windowHeight) {
        $tooltip.css({
          'top':mouseY-20-tooltipHeight
        }); 
      }
    });
  });
});//end ready