Share code

Hiển thị phần trăm khuyến mãi trong woocommerce

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách mà mình lấy được % khuyến mãi của sản phẩm nhé !

Chèn code này vào file functions.php và tận hưởng thanh quả.

add_filter( 'woocommerce_sale_flash', 'add_percentage_to_sale_badge', 20, 3 );
function add_percentage_to_sale_badge( $html, $post, $product ) {

 if( $product->is_type('variable')){
   $percentages = array();

   // Get all variation prices
   $prices = $product->get_variation_prices();

   // Loop through variation prices
   foreach( $prices['price'] as $key => $price ){
     // Only on sale variations
     if( $prices['regular_price'][$key] !== $price ){
       // Calculate and set in the array the percentage for each variation on sale
       $percentages[] = round( 100 - ( floatval($prices['sale_price'][$key]) / floatval($prices['regular_price'][$key]) * 100 ) );
     }
   }
   // We keep the highest value
   $percentage = max($percentages) . '%';

 } elseif( $product->is_type('grouped') ){
   $percentages = array();

   // Get all variation prices
   $children_ids = $product->get_children();

   // Loop through variation prices
   foreach( $children_ids as $child_id ){
     $child_product = wc_get_product($child_id);

     $regular_price = (float) $child_product->get_regular_price();
     $sale_price  = (float) $child_product->get_sale_price();

     if ( $sale_price != 0 || ! empty($sale_price) ) {
       // Calculate and set in the array the percentage for each child on sale
       $percentages[] = round(100 - ($sale_price / $regular_price * 100));
     }
   }
   // We keep the highest value
   $percentage = max($percentages) . '%';

 } else {
   $regular_price = (float) $product->get_regular_price();
   $sale_price  = (float) $product->get_sale_price();

   if ( $sale_price != 0 || ! empty($sale_price) ) {
     $percentage  = round(100 - ($sale_price / $regular_price * 100)) . '%';
   } else {
     return $html;
   }
 }
 return '<span class="onsale">' . esc_html__( 'SALE', 'woocommerce' ) . ' ' . $percentage . '</span>';