Share code

Code hay dùng của Nhật Làm Web

chia sẽ code hay dùng của wordpress, với các hàm thông dụng được sử dụng nhiều trong wordpress website. Với những tính năng cần thiết cho website của bạn. Nhật xin chia sẽ những đoạn code được dùng khi triển khai các dự án và lưu trữ lại những đoạn code cần thiết và hữu dụng.

Lấy danh mục taxonomy ở trang chi tiết

 • get_the_terms($post_id, $taxonomy) -> Lấy chi tiết terms
 • get_terms() -> Lấy tất cả danh sách terms
<span class="posted_in d-block mb-3">Danh mục: 
  <?php
  $terms = get_the_terms( get_the_ID() , 'mau-website' );
  end($terms);
  $endKey = key($terms);
  foreach ( $terms as $key => $term ) { ?>
    <a rel="tag" href="<?php echo $term->slug; ?>"><?php echo $key != $endKey? $term->name.", " : $term->name; ;?></a>
    <?php unset($term); ?>
  <?php } ?>
</span>