Share code

Cách kiểm tra website có lỗi không và hiện lỗi website

Các bạn vào hosting tìm đến mục wp_config.php và chèn đoạn code bên dưới để kiểm tra website có lỗi hay không nhé !

// Enable Debug logging to the /wp-content/debug.log file
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

// Disable display of errors and warnings
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
@ini_set( 'display_errors', 0 );

// Use dev versions of core JS and CSS files (only needed if you are modifying these core files)
define( 'SCRIPT_DEBUG', true );